فایل شبیه سازی با نرم افزار متلب مسئله سوزن بوفون بصورت کامنت گذاری شده و خود آموز

مسئله سوزن بوفون در ابتدا از سوی ژرژ-لوئی لکرک کنت دو بوفون مطرح شده‌است. از جواب این مسئله می‌توان به عنوان یک راه حل تقریبی برای به دست آوردن عدد پی استفاده کرد.در این تحقیق فایل شبیه سازی با نرم افزار متلب مسئله سوزن بوفون بصورت  کامنت گذاری شده و خودآموز انجام و ارائه شده است.کافیست فایل متلب را اجرا و نتایج محاسبه عدد پی به همراه نمایش گرافیکی خروجی الگوریتم را ببینید.

4,000 تومان

needle_pi.zip
442 بایت